ADR (Accord Dangereux Routier)

Sklad, kde se skladuje zboží považované za nebezpečné (ADR je zkratka odvozená z francouzštiny z úmluvy o silniční přepravě nebezpečných věcí).

ADR je zkratka odvozená z francouzského "Accord Dangereux Routier", což znamená Dohoda o mezinárodní dopravě nebezpečných nákladů po silnici. ADR sklad je tedy speciálně vybavený sklad, určený pro uskladnění zboží považovaného za nebezpečné, jako jsou hořlaviny, toxické látky, oxidující látky, radioaktivní materiály a další. Tyto sklady jsou navrženy tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní normy a regulační požadavky pro manipulaci a skladování nebezpečných materiálů.

Charakteristiky ADR skladů:

  • Bezpečnostní opatření: ADR sklady jsou vybaveny různými bezpečnostními systémy, včetně detektorů požáru, hasicích zařízení, ventilace a speciálních kontejnerů pro uskladnění nebezpečných materiálů.
  • Označení a dokumentace: Veškeré nebezpečné materiály musí být jasně označeny podle mezinárodních a národních předpisů. K materiálům musí být přiložena odpovídající dokumentace, včetně bezpečnostních listů a pokynů pro případ nehody.
  • Školení zaměstnanců: Pracovníci, kteří manipulují s nebezpečnými materiály nebo pracují v ADR skladech, musí projít speciálním školením zaměřeným na bezpečnou manipulaci s těmito látkami a na postupy v případě havárie. Přísné postupy a speciální vybavení chrání zaměstnance a veřejnost před potenciálními riziky spojenými s nebezpečnými materiály.
  • Regulační soulad: ADR sklady musí splňovat řadu národních i mezinárodních předpisů a norem, které upravují skladování nebezpečných materiálů.

Význam ADR skladišť:

  • Prevence environmentálních škod: Správné skladování a manipulace s nebezpečnými látkami minimalizují riziko úniku nebo jiných incidentů, které by mohly poškodit životní prostředí.

  ADR sklady jsou klíčovou součástí logistických řetězců, které zahrnují manipulaci s nebezpečnými materiály, a hrají zásadní roli v zajištění bezpečnosti a ochrany při skladování a distribuci těchto látek.

Další termíny z okruhu

ADR (Accord Dangereux Routier) nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat