www.najdikancelare.cz logo

SEA (Strategic Environmental Assessment)

SEA znamená „Strategic Environmental Assessment“ neboli Strategické posouzení vlivů na životní prostředí. Jedná se o podobný koncept jako EIA (Environmental Impact Assessment), ale zaměřuje se na strategické a plánovací úrovni. SEA slouží k hodnocení environmentálních důsledků politik, plánů, programů nebo strategií, které mají širší a dlouhodobý vliv na životní prostředí.

Cílem SEA je integrovat environmentální ohledy do procesů rozhodování a plánování od samého začátku, aby bylo možné minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a podporovat udržitelný rozvoj. To zahrnuje zkoumání možností, alternativ, a následků, které mohou být spojeny s realizací dané strategie nebo plánu.

Podobně jako EIA, SEA může být vyžadováno v legislativě některých zemí nebo regionů při přípravě strategických dokumentů(např. územní plán). Je to nástroj, který napomáhá zohlednit environmentální aspekty již v počátečních fázích rozhodovacího procesu a napomáhá k lepšímu začlenění udržitelných postupů do plánování a strategických aktivit.

Další termíny z okruhu

SEA (Strategic Environmental Assessment) nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat