Service charges

Service charges, neboli poplatky za služby, jsou náklady, které nájemníci platí k pokrytí nákladů spojených s provozováním dané nemovitosti. Tyto poplatky mohou zahrnovat údržbu budov, úklid společných prostor, energie pro společné prostory, bezpečnostní služby, a další (viz OPEX). Poplatky jsou často účtovány na základě velikosti pronajímaného prostoru nájemníka a mohou být fakturovány měsíčně nebo ročně. Často bývají fakturovány formou záloh podléhajících zpravidla ročnímu vyúčtování dle skutečně vynaložených nákladů.

Další termíny z okruhu

Service charges nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat